Del artiklen:

FSR, revisorernes brancheorganisation, har foreløbig tabt kampen om revisors skatterådgivning. Men alle kræfter er sat ind for at ændre Erhvervsstyrelsens holdning i den endelige vejledning om lovlig og ulovlige skatterådgivning. Læs her interview med FSR’s nye formand, Peter Gath fra EY.

I høringssvaret virker I meget bekymrede over konsekvenserne af vejledningsudkastet, hvis det går uændret igennem. Blandt andet skriver I, at den aktuelle fortolkning vil få ”stor betydning i praksis”. Kan du uddybe det?

Det er klart, at det vil ændre nogle af de grundlæggende spilleregler, revisionsfirmaerne arbejder efter i dag, og gøre det mere restriktivt end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Der vil være nogle rådgivningsopgaver, som den generalforsamlingsvalgte revisor løser i dag, som han eller hun ikke længere kan løse. Så det har selvfølgelig konsekvenser.

Hvad vil ulemperne af en sådan opdeling være for virksomhederne?

Som tingene er organiseret i dag, hvor den generalforsamlingsvalgte revisor mange steder også løser rådgivningsopgaver, er der store synergier, idet revisor både kan anvende sin indsigt fra revisionen i sin rådgivning, og omvendt og ad den vej løfte kvaliteten i revisionen. Så der vil blive tabt nogle synergier, som kan gøre løsning af opgaverne dyrere for virksomhederne. Faktisk skal den generalforsamlingsvalgte revisor jo være ekstra påpasselig i rådgivningen, fordi han eller hun efterfølgende skal underskrive regnskabet og stå inde for det.

Hvordan vurderer du konsekvenserne af, hvis Erhvervsstyrelsen lægger fra land nu med den stramme tolkning, og praksis efterfølgende udvikler sig til at blive mildere, idet EU kommissionen og EU domstolen endnu ikke har levereret fortolkningsbidrag?

Det kan få store konsekvenser, fordi skibets retning så vil være lagt forkert fra begyndelsen. De børsnoterede selskabers revisionsudvalg vil være nødt til at rette sig efter de fortolkninger, som foreligger, når vejledningen om revisors skatterådgivning er endeligt på plads. Så har man jo disponeret ude i virksomhederne i henhold til den vejledning, der ligger, og det kan potentielt udløse skift af revisor og/eller rådgiver, som senere viser sig at være ubegrundet. Det er ikke rimeligt, og det er derfor vi opfordrer til, at Erhvervsstyrelsen lægger sig i den afventende vognbane, indtil der foreligger en klarere fortolkning af reglerne.

Hvordan har i internt i FSR håndteret den indbyggede interessekonflikt, der ligger i, at flere af jeres store medlemmer har meget forskellige interesser, blandt andet som følge af forskelle i forretningsmodeller?

I FSR’s bestyrelse har der været enighed hele vejen igennem lige fra det første høringssvar på EU-kommissionens grønbog og til det seneste høringssvar, vi har afgivet i forhold til vejledningen. Vi synes grundlæggende ikke, at man skal overregulere, og at man skal fastholde den minimumsimplementering, som regeringen lagde op til. Vi synesikke, at man skal opfinde særlige danske konstruktioner på dette område.

Nu har virksomhedernes revisionsudvalg ventet på klare regler omkring revisors skatterådgivning i over et halvt år, da reglerne formelt trådte i kraft. Formændene har revisionsudvalgene må da være ret forvirrede nu?

Nu er det kompetente mennesker, der sidder i revisionsudvalgene, og vi mener grundlæggende, at revisionsudvalgene skal have valgfrihed indenfor lovgivningens rammer til at træffe beslutninger om, hvem man ud fra saglige kriterier vil vælge som leverandør på skatterådgivning. Vi opfatter på flere punkter vejledningen som en unødig indgriben i revisionsudvalgenes valgmulighed.

Det vil sige, at I lægger op til, at Erhvervsstyrelsen rydder hele bordet og begynder forfra, på trods af kammeradvokaten juridiske vurdering?

Det, der falder os lidt for brystet er, at Kammeradvokaten, som Erhvervsstyrelsen læner sig op ad, flere steder i sit notat skriver, at ”der er endog meget stor usikkerhed” om fortolkningen. Kun omkring revisors deltagelse ved tvister for Landsskatteretten er Kammeradvokaten mere entydig i sin vurdering. Alligevel vælger Erhvervsstyrelsen – på trods af, at Kammeradvokaten betoner, at der er stor usikkerhed om fortolkningen af reglerne – at gå videre. Det undrer os, og vi mener, at man på det grundlag, ud fra forsigtigheds hensyn bør anlægge en afventende tilgang.

Læs resten af artiklen her.