Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Samfundsansvar

ØU Tax Governance Rating 2024 om ansvarlig skat: Sådan opnås den højeste score

Claus Strue Frederiksen

tirsdag 22. august 2023 kl. 11:36

Guide til Tax Governance Rating 2024: I næste års Tax Governance Rating tilføjes et nyt målepunkt til ratingmodellen, der overordnet set giver indblik i danske virksomheders tax governance rapportering. Det nye målepunkt omhandler selskabers samlede skattebidrag, også kaldet ”global tax footprint” eller ”total tax contribution.” I lighed med tidligere år har vi desuden præciseret og strammet kravene til at opnå point i udvalgte målepunkter – samt tilføjet mulighed for ekstrapoint. Redaktør Claus Strue Frederiksen præsenterer her en udførlig guide til ØU’s Tax Governance Rating 2024.

Guiden til Økonomisk Ugebrevs Tax Goverance Rating 2024 præsenteres allerede nu, mere end et halvt år før udgivelsen, fordi vi oplever, at selskaber ønsker at vide, hvordan de kan opnå den højest mulige score.

ØU’s Tax Governance Rating har gennem årene udviklet sig til en institution, som mange virksomheder skeler til i deres interne udviklingsarbejde – og ifølge Ole Bendixen, Senior Advisor hos BENDIXEN Tax Governance, betyder de løbende justeringer af ratingens målepunkter, at ØU Tax Governance Rating er opdateret med international best practice inden for denne type ratings.

ØU Tax Governance Rating 2024 er opdelt i tre virksomhedskategorier: Alle large cap-virksomheder, alle mid cap-virksomheder samt 50 store unoterede virksomheder. Ratingen giver således mulighed for at sammenligne kvaliteten af de danske børsnoterede selskabers tax governance rapportering med de store danske unoterede virksomheders rapportering, samt selskaberne i large cap med mid cap.

Siden 2018 har ratingen indeholdt syv målepunkter om blandt andet skatteincitamenter og eventuelle aktiviteter i skattelylande. De syv oprindelige målepunkter udgør stadig kernen i ratingen, omend de løbende er blevet præciseret og revideret – eksempelvis er hovedparten af målepunkterne blevet udvidet således, at selskaber har mulighed for at opnå ekstrapoint. Næste års tax-rating udkommer til maj.

Fra 2024 indføres ekstrapoint for målepunkt 5, der omhandler selskabers dialog med relevante stakeholders – se mere i gennemgangen af målepunkterne nedenfor, hvor det blandt andet også fremgår, at kravene til at opnå point og ekstrapoint i flere af målepunkterne er præciseret og i mange tilfælde strammet.

Nyt målepunkt i 2024

I 2024 introducerer vi et nyt målepunkt. Målepunkt 8 omhandler selskabers samlede skattebidrag også kaldet global tax footprint eller total tax contribution. Det samlede skattebidrag omhandler både afholdte skatter (taxes borne) som f.eks. selskabsskat og opkrævede skatter (taxes collected) som f.eks. medarbejderskat.

For at opnå point skal virksomheder oplyse et samlet beløb for selskabets skattebidrag – og det skal som minimum tydeligt fremgå, hvor stor en andel af beløbet, der er henholdsvis afholdte skatter og opkrævede skatter. Vestas er blandt de danske virksomheder, der oplyser om selskabets samlede skattebidrag. Fra Vestas seneste skatterapport: ”The Total tax footprint of the Vestas Group during the year 2022 involved a total tax contribution of EUR 1,703m divided between EUR 520m as taxes borne and EUR 1,184 as taxes collected.”

Samlet set kan virksomheder opnå 14 point i ØU Tax Governance Rating 2024.

Ekstern partner bidrager med input og kvalitetssikring

I lighed med tidligere år assisterer BENDIXEN Tax Governance med input og kvalitetssikring af dette års rating. Ifølge Ole Bendixen, Senior Advisor hos BENDIXEN Tax Governance, betyder det nye målepunkt om offentliggørelse af selskabers samlede skattebidrag samt opstramningen og præcisering af udvalgte målepunkter, at ØU Tax Governance Rating vil være opdateret med international best practice indenfor ratinger af denne art.

Ole Bendixen tilføjer: ”Det forhold, at virksomhederne evalueres på baggrund af deres faktiske rapportering, er både fair og objektivt, og noget jeg ved virksomhederne anerkender ratingens troværdighed for. Flere virksomheder vælger faktisk at indrette deres rapportering efter ratingens målepunkter, fordi det giver mening, og fordi det reflekterer den udvikling, der er i forhold til interessegruppernes forventninger til virksomhederne.”

ØU Tax Governance Rating 2024 – målepunkter

1: Tax Governance: Har virksomheden offentliggjort en skattepolitik med oplysning om dens tilgang til governance og tax risk management? Mulighed for ekstrapoint: Er det oplyst hvem i bestyrelsen, som har ansvaret i forhold til udarbejdelse og efterlevelse af skattepolitikken?

Yderligere info: Muligheden for ekstrapoint er inspireret af vejledningen fra Fair Tax Foundation, hvor der gives point til selskaber, der officielt har udpeget et bestyrelsesmedlem som værende ansvarlig for virksomhedens skattepolitik. Fair Tax Foundation leverer i den forbindelse følgende (i vores øjne overbevisende) begrundelse: “Strong governance frameworks facilitate the effective implementation of policy within a business. Board oversight is essential for robust governance. The designation of a named board director provides solid accountability and demonstrates how serious the business views responsible tax conduct.”

Eksempel: COWI blev i 2023 tildelt 2 point for at oplyse: “The Board of Directors is responsible for the approach towards taxes and for ensuring that this approach is embedded throughout the organisation. Anne Harris has been appointed as responsible within the Board of Directors.”

2: Skattelylande: Er det eksplicit oplyst, hvorvidt selskabet har aktiviteter i skattelylande? Mulighed for ekstrapoint: Oplyser selskabet hvilke skattelylande, det har aktiviteter i, indenfor hvilke områder og hvorfor?

Yderligere info: Virksomheder, der eksplicit oplyser, at de ikke har aktiviteter i skattelylande, tildeles automatisk ekstrapoint under målepunkt 2. Det samme gælder virksomheder, der eksplicit tilkendegiver, at de udelukkende har aktiviteter i Danmark. Men da det ikke er en gættekonkurrence, så skal forholdet fremgå klart og tydeligt via en umisforståelig formulering, der er centralt placeret og optræder i et for ratingen relevant dokument. Desuden: Virksomheder, der blot oplyser, at de ikke opererer i skattelylande for at opnå skattefordele, tildeles nul point.

Eksempel 1: Pandora blev i 2023 tildelt 2 point for i deres seneste bæredygtighedsrapport at oplyse: “We use the OECD definition of tax havens, and as of 31 December 2021 we have one company in the Pandora Group located in a tax haven (Panama). The company has acted as the regional office for all of Latin America since 2017. The approximately 50 people provides services such as marketing, HR and merchandizing on behalf of Pandora A/S to our group entities in the region and receive a standard arm’s length service fee for this activity. The profit in Panama is less than 0.1% of Pandora’s total profit.”

Eksempel 2: NNIT fik ikke point i 2023 for at oplyse: “We do not set up artificial structures in tax havens to avoid taxes on activities or engage in tax planning to move revenue from high to low tax countries to minimize tax payments.” Begrundelse: Det fremgår ikke klart af formuleringen, hvorvidt NNIT rent faktisk har aktiviteter i skattely. NNIT’s oplysninger kan jo blot bruges til at udlede: At hvis NNIT har aktiviteter i skattelylande, er motivet ikke at reducere selskabets skattebetalinger – dette er dog ikke er nok til at opnå point i målepunkt 2.

3: Skatteincitamenter: Er det tydeligt oplyst, hvordan selskabet forholder sig til skatteincitamenter og præsenteres mindst et eksempel på et område (f.eks. R&D) og et land (f.eks. Danmark), hvor selskabet benytter skatteincitament? Mulighed for ekstrapoint: Offentliggør selskabet en komplet liste over alle de skatteincitamenter, som selskabet benytter, samt de tilknyttede lande?

Yderligere info: I 2023 blev en række andre virksomheder tildelt ekstrapoint for at præsenterer eksempler på deres brug af skatteincitamenter, se eksemplet med Grundfos nedenfor. I 2024 vil sådanne oplysninger kun resulterer i et point. For at opnå ekstrapoint skal der præsenteres en udtømmende liste over alle skatteincitamenter og lande.

Eksempel: I sin skatterapport for 2022 oplyser Grundfos blandt andet: “As an example, we are making use of the Super deduction of R&D costs at 130% in Denmark FY 2022. This incentive supports our 2025 strategy, where innovation leadership is a must win battle: “Our main source of competitiveness is differentiation – and the very foundation for differentiation is innovation”. Grundfos was actively engaged in advocating the super deduction. R&D credits is also utilized in the US.” Grundfos vil med dette oplysningsniveau opnå et point i 2024, da selskabet leverer eksempler på konkrete skatteincitamenter dog uden at oplyse om samtlige skatteincitamenter.

4: Land-for-land rapportering: Har virksomheden oplyst betaling af selskabsskat for de lande eller regioner, den opererer i? Mulighed for ekstra point: Har virksomheden fuldt oplyst selskabsskat for ALLE lande?

Yderligere info: Det er værd at bemærke, at der kun gives ekstrapoint, hvis virksomheden oplyser om skattebetalinger for samtlige lande, den opererer i. Pandoras land-for-land rapportering fra 2022-rapporten er et godt eksempel på, hvad der skal til, for at få ekstrapoint. Desuden: Virksomheder, der kun opererer i Danmark, og som har en officiel skattepolitik samt oplyser om deres skattebetalinger i Danmark, tildeles 1 point. Der er således kun mulighed for ekstrapoint, hvis virksomheden opererer i andre lande end Danmark og derved viser, at den har intention om at oplyse fyldestgørende om sine land-for-land skattebetalinger.

5: Dialog med stakeholders: Oplyser selskabet om tilgang til og indgåede samarbejder med skattemyndigheder i forhold til at sikre compliance og modvirke aggressiv skatteplanlægning? Mulighed for ekstrapoint: Oplyser selskabet om samarbejder med andre organisationer i forhold til at påvirke eller influere lovgivning, sikre compliance og modvirke aggressiv skatteplanlægning?

Yderligere info: Fra 2024 vil selskaber kunne opnå ekstrapoint i målepunkt 5. Det kræver, at selskabet oplyser om samarbejder med andre stakeholders end ”blot” skattemyndighederne.

Eksempel: Novozymes oplyser i selskabets skattepolitik: “We seek good relationships and dialogue with tax authorities in the countries where we operate. (…) We engage constructively in dialogue with governments, business groups and civil society to support the development of effective tax systems, legislation and administration and we support initiatives against aggressive tax planning.” Novozymes vil med dette oplysningsniveau opnå to point i 2024.

6: Verdensmål: Bliver skattepolitikken kædet sammen med et eller flere af FN’s 17 Verdensmål?

Eksempel: GN oplyser i selskabets skattepolitik: “GN is committed to paying tax responsibly, complying with tax regulations and acknowledges its responsibility to stakeholders to meet expectations of good tax practice. This supports one of the six most relevant SDGs (Sustainable Development Goals, red.) that GN seeks to support, SDG 8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all, as well as SDG 16 Promote just, peaceful and inclusive societies for sustiable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions for all.” GN vil med dette oplysningsniveau opnå point i målepunkt 6.

7: Offentliggørelse: Indgår skattepolitikken tydeligt som en del af virksomhedens politikker, som præsenteres i CSR-, ESG-, bæredygtigheds-, års, eller skatterapporten? Mulighed for ekstrapoint: Udarbejder selskabet en dedikeret årlig skatterapport.

Yderligere info: For at opnå ekstrapoint skal der være tale om en årlig udgivelse, der enten udgives som en selvstændig skatterapport eller indgår som et selvstændigt kapitel i en af virksomhedens andre årlige udgivelser, f.eks. årsrapporten. I 2023 var vi forholdsvis generøse i forbindelse med tildelingen af ekstrapoint, særligt når det gjaldt ”selvstændige” skatterapporter. Men fra 2024 skal den selvstændige skatterapport som minimum indeholde oplysninger om skattelylande, skatteincitamenter samt land-for-land skattebetalinger.

Eksempler: A. P. Møller – Mærsks Tax Report 2022 er et godt eksempel på en selvstændig dedikeret skatterapport. Ørsteds kapitel 4 (s. 109-121) om skat i årsrapporten for 2022 er et godt eksempel på, hvordan virksomheder kan opnå ekstrapoint under målepunkt 7 ved at integrere udførlig og dedikeret skatterapportering i årsrapporten.

8: Samlet skattebidrag: Oplyser og specificerer selskabet sit samlede skattebidrag også kaldet global tax footprint eller total tax contribution?

Yderligere info: For at opnå point skal virksomheder oplyse om et samlet beløb for selskabets skattebidrag – og det skal som minimum tydeligt fremgå, hvor stor en andel af beløbet, der er henholdsvis afholdte skatter (taxes born) og opkrævede skatter (taxes collected).

Eksempel: I selskabets omfangsrige skatterapport fra 2022 giver Vestas en grundig indføring i begrebet ’total tax contribution’ og præsenterer et samlet samt et regionalt-inddelt overblik over selskabets skattebidrag, fordelt på afholdte og opkrævede skatter. I rapporten oplyser Vestas blandt andet: ”The Total tax footprint of the Vestas Group during the year 2022 involved a total tax contribution of EUR 1,703m divided between EUR 520m as taxes borne and EUR 1,184 as taxes collected.” Lignende oplysninger vil give point i målepunkt 8 i ØU Tax Governance Rating 2024.

Transparency rating

Hensigten med Økonomisk Ugebrevs Tax Governance Rating er at give indblik i danske virksomheders tax governance rapportering set i forhold til 8 udvalgte målepunkter. Undersøgelsen siger således udelukkende noget om, hvordan store (og mellemstore) danske virksomheder rapporterer på området – altså, en transparency rating.

Eksempelvis, hvis en virksomhed ikke eksplicit oplyser, hvorvidt den har aktiviteter i skattelylande (f.eks. jævnfør OECD eller EU’s skattelylister), så tildeles virksomheden 0 point i målepunkt 2. Dette betyder dog på ingen måde, at den pågældende virksomhed har aktiviteter i skattelylande – det betyder udelukkende, at virksomheden ikke eksplicit oplyser herom.

På samme måde: Virksomheder, der ikke har offentliggjort en skattepolitik, tildeles 0 point i målepunkt 1. Det betyder ikke, at de ikke har en skattepolitik, hvilket de fleste formentlig har, det betyder blot, at de ikke har offentliggjort den. Dette gælder også i forhold til målepunkterne vedrørende skatteincitamenter, dialog med stakeholders og sammenkædning af verdensmål med virksomhedens skattepolitik – 0 point i disse målepunkter betyder, at virksomheden ikke har rapporteret herom, ikke andet.

[postviewcount]

Følg virksomhederne fra denne artikel
Skriv dig op her, og modtag en mail direkte i din indbakke, så snart vi skriver om virksomhederne, du følger.

Jobannoncer

No data was found

Mere fra ØU Samfundsansvar

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank