Samfundsansvar

C25-klimaoplysninger halter, men det går den rigtige vej

Økonomisk ugebrev

onsdag 22. september 2021 kl. 7:00

Kun tre ud af ti af landets største erhvervsvirksomheder oplyser fyldestgørende om deres indirekte CO2-emissoner i deres bæredygtighedsrapport. Men endnu flere selskaber er i gang med at udvikle procedurer for, hvordan de kan indsamle og rapportere om klimaaftryk fra hele den værdikæde, som ofte udgør langt den største del af CO2-emissionen. Økonomisk Ugebrev Samfundsansvars redaktør Claus Strue Frederiksen sætter i en artikelserie fokus på store danske virksomheders klimarapportering.

Kun tre ud af ti store virksomheder oplyser fyldestgørende i deres bæredygtighedsrapport om deres såkaldte scope 3 aftryk, der groft sagt dækker over virksomhedernes indirekte CO2-udledninger i værdikæden. Blandt andet udledninger knyttet til udvinding og bearbejdning af råvarer, bortskaffelse af produkter og ansattes flyrejser. De tre virksomheder er Carlsberg, Coloplast og Mærsk.

Men der er forbedringer på vej: Blandt andet FLSmidth, ISS, Lundbeck og Novo Nordisk varsler at have rapporteringen klar næste år.

Aktuelt giver knap en tredjedel af de store virksomheder et helhedsbillede af deres klimaaftryk i den lovpligtige bæredygtighedsrapport. Resultatet fremgår af en kortlægning af ti store danske erhvervsvirksomheders klimarapportering, som Økonomisk Ugebrev har udarbejdet. De ti selskaber er Carlsberg, Coloplast, FLSmidth, ISS, Lego, Lundbeck, Mærsk, Novo Nordisk, Novozymes og Velux.

Den såkaldte Scope 3 rapportering er vigtig, fordi den indirekte udledning fra værdikæden typisk udgør langt den største del af selskabernes samlede CO2-udledninger.

Se også Tekstboks 1 med definition af scope 1, 2 og 3.

Vigtige oplysninger om scope 3 udledninger
Ifølge CSR-ekspert og ekstern lektor ved Copenhagen business School, Kristian Høyer Toft, bør virksomheder, der ønsker at skabe gennemsigtighed omkring deres klimaaftryk, oplyse om klimaaftrykket fra værdikæden i deres bæredygtighedsrapporter. ”Virksomheder, der i deres bæredygtighedsrapport ikke redegør for alle væsentlige dele af deres scope 3 udledninger, giver ikke et fuldt ud retvisende billede af deres klimaaftryk”, siger han.

Økonomisk Ugebrevs kortlægning viser også, at scope 3 udledninger for mange virksomheder udgør den markant største post i klimaregnskabet. Ifølge Coloplasts bæredygtighedsrapport udgør scope 3 knap 94 procent af det samlede klimaaftryk. Af rapporten fremgår det, at virksomhedens samlede klimaaftryk for scope 1 og 2 var 11.100 tons CO2, hvorimod scope 3 aftrykket var på 159.700 tons. Mærsk er en undtagelse, idet scope 3 udledninger ”blot” udgør 36 procent af virksomhedens samlede klimaaftryk.

FLSmidth, ISS, Novo Nordisk, Novozymes og Velux inkluderer begrænsede dele af scope 3 i deres bæredygtighedsrapport. Eksempelvis oplyser ISS om udledninger som følge af forretningsrejser, hvilket formentlig udgør en yderst beskeden andel af virksomhedens scope 3 aftryk.

Både FLSmidth og Velux gør i deres rapporter opmærksom på, at scope 3 formentlig udgør en stor del af deres samlede klimaaftryk – FLSmidth anslår scope 3 til at udgøre 99 procent af virksomhedens klimaaftryk, for Velux’ vedkommende er tallet 94 procent. For begge virksomheder gælder dog, at der i rapporternes oversigt over miljødata kun oplyses om klimaaftryk for scope 1 og 2 samt begrænsede dele af scope 3 udledningerne.

Hverken Lego eller Lundbeck præsenterer konkret data for deres scope 3 aftryk i deres seneste bæredygtighedsrapport. Under rubrikken Sustainability performance data præsenterer Lego blot et klimarelateret tal, der umiddelbart synes at omhandle virksomhedens samlede scope 1 og 2 udledninger. En lignende tilgang findes hos Lundbeck, der under rubrikken ”Factbook; Climate and energy” sætter tal på virksomhedens samlede scope 1 og 2 udledninger, men ikke præsenterer konkret data for virksomhedens scope 3 aftryk. For eksempel på hvordan virksomhederne oplyser om deres klimaaftryk i deres dataoversigter, se Tekstboks 2 nedenfor.

Økonomisk Ugebrev har spurgt FLSmidth, ISS, Lego, Lundbeck, Novo Nordisk, Novozymes og Velux om, hvordan de forholder sig til rapportering om Scope3.

Svarene fra selskaberne indikerer, at de er opmærksomme på scope 3, og at flere påtænker at inkludere data om scope 3 allerede næste år. Desuden oplyser flere af virksomhederne, at de allerede indberetter deres scope 1, 2 og 3 udledninger til organisationen Carbon Disclosure Project (CDP). Se også Tekstboks 3 nedenfor.

Tekstboks 1:

Hvad er scope 1, 2 og 3?

Stort set alle de anerkendte rapporteringsværktøjer, herunder Global Reporting Initiativ (GRI), inddeler virksomheders klimaaftryk i scope 1, 2 og 3. Inddelingen er udviklet af Greenhouse Gas (GHG) Protocol, der har lagt mange af grundstenene til erhvervslivets klimarapportering. Langt de fleste store danske virksomheder rapporterer da også med udgangspunkt i GHG Protocol’s aftryksinddeling. Ifølge GHG Protocol bør virksomheder redegøre for deres klimaaftryk i henhold til scope 1, 2 og 3.

Scope 1: virksomhedens direkte udledninger dvs. udledninger der stammer fra eksempelvis firmabiler, køleanlæg og andet udstyr ejet af virksomheden.

Scope 2: virksomhedens indirekte udledninger, der stammer fra virksomhedens energiindkøb, herunder køb af el og varme.

Scope 3: virksomhedens indirekte udledninger, der er knyttet til alle andre dele af værdikæden end virksomhedens energiindkøb (der hører under scope 2), herunder udledninger som følge af forretningsrejser, medarbejdernes transport til og fra arbejde, udledninger i leverandørkæden og udledninger i forbindelse med bortskaffelse af virksomhedens produkter.

Link til GHG Protocol: https://ghgprotocol.org/

Tekstboks 2:

Rapporteringseksempler:

ISS

ISS rapporterer om scope 1 og 2 udledninger samt om en beskeden del (forretningsrejser) af virksomhedens scope 3 aftryk Under rubrikken Our performance and targets – Planet Præsenterer ISS følgende klimarelaterede data for 2020:

Electricity emissions (Scope 2) (tonnes CO2 eq.):                                                 7,390

Vehicle emissions (Scope 1) (tonnes CO2 eq.):                                                    70,084

Business travel emissions (Scope 3) (tonnes CO2 eq.):                                         5,814

ISS rapport findes her:  https://brand.issworld.com/web/24f976f13bb57357/corporate-responsibility-reports/

Mærsk

Mærsk rapporterer om virksomhedens scope 1, 2 og 3 udledninger. Under rubrikken Performance data præsenterer Mærsk følgende om deres 2020 klimaaftryk:

Greenhouse gas (GHG) emissions (1,000 tonnes CO2 eq)

Direct GHG emissions (scope 1 GHG Protocol):                                                   33.902

Indirect GHG emissions (scope 2 GHG Protocol) – location based:                       305

Indirect GHG emissions (scope 2 GHG Protocol) – market based:                         337

Value Chain GHG emissions (scope 3 GHG Protocol):                                         19.017

Mærsks rapport findes her: https://www.maersk.com/about/sustainability/reports

Lego

Lego henviser hverken til GHG Protocol eller til scope 1,2 og 3. Under rubrikken Sustainability performance data præsenterer Lego i sin bæredygtighedsrapport nedenstående klimarelateret data for 2020 (Ifølge Lego omhandler dataene udledningerne fra Lego-gruppens egne operationer):

Carbon emissions: 111,037 Tonnes

Lego angiver i rapporten, at udledningen fra egne operationer formentlig blot udgør omkring 10% af virksomhedens samledes klimaaftryk, hvorimod leverandørkæden anslås at udgøre 90% af det samledes klimaaftryk.

Legos rapport findes her: https://www.lego.com/da-dk/aboutus/sustainability/reporting/

Tekstboks 3:

Svar fra FLSmidth, ISS, Lundbeck og Novo Nordisk

Svar fra bæredygtighedschef Wouter de Groot – FLSmidth: 

SPØRGSMÅL 1: Hvorfor oplyser I ikke i jeres bæredygtighedsrapport om klimaaftrykket for hele værdikæden, herunder leverandører?

På det tidspunkt, hvor vi lavede bæredygtighedsrapporten 2020, var vi i proces med at få vores Scope 1, 2 og 3 emission valideret af tredjemand ved at tilslutte os Science Based Targets. Det viste sig at være en længere og tungere proces end vi havde troet, og vi nåede simpelthen ikke at opnå valideringen før rapporten skulle være færdig. Vi er siden blevet valideret og har derfor i dag mål og tal for emissionen gennem hele værdikæden, som vi har offentliggjort her: https://www.flsmidth.com/en-gb/company/sustainability/science-based-targets

SPØRGSMÅL 2: Har I planer om at oplyse fyldestgørende om jeres scope 3 aftryk i bæredygtighedsrapporten fremadrettet?

”Ja, absolut, fra næste år.

Svar fra ISS presseafdeling:

SPØRGSMÅL 1: Hvorfor oplyser I ikke jeres scope 3 udledninger i bæredygtighedsrapporten?

ISS: Sidste år tilsluttede vi os FN’s Science Based Targets initiativ (SBTi), og derfor er vi nu i fuld gang med at etablere ISS’ baseline for CO2-udledning, som vi kan definere vores fremadrettede videnskabeligt baserede klimamål ud fra. Som led i den proces vil vi fremover kortlægge og fremlægge vores fulde klimaaftryk; scope 1, 2 og 3.

SPØRGSMÅL 2: Vil I fremadrettet oplyse om jeres scope 3 aftryk i jeres bæredygtighedsrapport, eller vil I her fortsat nøjes med at angive konkrete tal for scope 1 og 2 udledninger?

ISS: Vi kommer til at oplyse klimaaftrykket for hele ISS’ værdikæde i vores næste bæredygtighedsrapport i 2022.

Svar fra chef for miljøstrategi Dorethe Nielsen – Novo Nordisk:

SPØRGSMÅL 1: Hvorfor oplyser Novo Nordisk ikke i bæredygtighedsrapporten om klimaaftrykket for hele værdikæden, herunder leverandører?

Novo: Vi oplyser hele vores værdikæde – scope 1, 2 og 3 emissioner i den årlige rapportering til Carbon Disclosure Project (CDP). De dele vi har medtaget i vores årsrapport er rapportering af vores 2030 mål om at have nul CO2 udledning for drift og transport i 2030. Der er specielle krav til data når de skal modtages i vores årsrapport. Vi undersøger i øjeblikket hvornår det vil være muligt at inkludere disse data i årsrapporten.

SPØRGSMÅL 2: Har I planer om at rapportere fyldestgørende om jeres scope 3 aftryk i fremtiden?

Novo: Det gør vi allerede i CDP rapporteringen, og vi undersøger i øjeblikket hvornår det vil være muligt at inkludere disse data i årsrapporten.

Svar fra Lundbecks presseafdeling:

SPØRGSMÅL 1: Hvorfor oplyser I ikke om jeres scope 3 udledninger i bæredygtighedsrapporten?

Lundbeck: Lidt teknisk er det fordi, vi med det nye klimamål udvider vores scope 1 til at inkludere firmabiler, som indtil nu har været i scope 3. Så der ville være overlap mellem scope 1 og 3, hvis vi havde tilføjet det i sustainability-rapporten. I CDP rapporteringsformatet kan man som se alle vores scope 3 udledninger. Dog kan man på s. 12 i Sustainability-rapporten se fordelingen af vores samlede udledninger (scope 3) via nye grundige beregningsmetoder. Fra næste år overgår vi til rapportering på de nye mål inkl. rapportering på scope 3 (med ny afgræsning af scope 1, så uden overlap).

SPØRGSMÅL 2: Vil I fremadrettet oplyse om jeres scope 3 aftryk i jeres bæredygtighedsrapport, eller vil I her fortsat nøjes med at angive konkrete tal for scope 1 og 2 udledninger?

Lundbeck: Ja, se ovenfor, fremadrettet vil vi rapportere for scope 3 ud fra den nye metode udviklet i samarbejde med CarbonTrust og revideret af PwC.

 

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

Første måned

1 kr.

Herefter 299 kr. om måneden

Allerede abonnent? Log ind her

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Jobannoncer

Heimstaden residential real estate company – Are you our new Head of Valuation?
Ringkjøbing Landbobank søger erhvervsrådgiver til Viborg
Analytisk økonom til udvikling, overvågning og regulering af elmarkederne
To Controllere til Nature Energy
Ambitiøs medarbejder til Vejdirektoratets budgetenhed
Dansk Energi søger økonom til at arbejde med den grønne omstilling
Head of Group Finance til DLF Seeds A/S
Økonom til tilsynet med SIFI-banker
Finanstilsynet søger Økonom til Økonomisk Sekretariat I Finanstilsynet
Bygningsstyrelsen søger økonom med IT-flair og interesse for at arbejde med økonomistyring i en kompleks økonomistruktur
Vi søger yderligere en produktionsmedarbejder til hovedkontoret i Ringkjøbing Landbobank
Finanstilsynet søger vicekontorchef til tilsyn med banker
Vil du være med til at styrke forbrugerbeskyttelsen?
Plesner søger økonom til Team EU & Competition
Controller til økonomistyring og administration af grønne puljer
Energinet A/S søger afdelingsleder for forretningsstøtte & udvikling
Fjernvarmens analysecenter, Grøn Energi, søger to konsulenter til analyser af grøn omstilling
Konsulenter og Managers til EY’s Financial Accounting Advisory Services-afdeling
Forsyningstilsynet søger stærke økonomer til udviklingen af ny økonomisk regulering af energivirksomheder
Ringkjøbing Landbobank søger erhvervsrådgiver til Herning
Økonom til regulering til fordel for den grønne omstilling
Energinet søger forretningsudvikler med fokus på innovationsprocesser
Nordjyske Bank søger en erfaren privatrådgiver til Sæby

Mere fra ØU Samfundsansvar

Seneste nyt

Langers skarpe

af Morten W. Langer
af Morten W. Langer
Seneste indlæg

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

OM ØU

Log ind

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15
Salgschef: Sidsel Bogh

Skriv til os på: kontakt@ugebrev.dk.
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Forbindelsesvej 12, 2. tv
2100 København Ø

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]